خانه / مقالات

مقالات

برای دانلود هر یک از مقالات بر روی عنوان مقاله کلیک نمایید.

 

                           عنوان               محل چاپ                سال
۱-دشمن شناسی در اندیشه سیاسی امام خمینی کتاب مجموعه مقالات «سیری‌دراندیشه‌های

دفاعی امام خمینی» تهران ، سازمان عقیدتی

سیاسی وزارت دفاع، انتشارات دفاع

جلد پنجم، صص ۵۴-۳۹
۲- صراط ضابطه هویت در اندیشه ورزی امام خمینی فصلنامه مطالعات ملی پاییز ۱۳۷۹، شماره ۵
۳- نگاهی به سرفصل های درسی رشته علوم سیاسی مجله سخن سمت بهار ۱۳۷۱، شماره ۸
۴- رهیافت روانشاسی سیاسی و نقش خبرگزاریهادر صلح مجموعه مقالات همایش‎‌بین المللیخبرگزاریها،

ائتلاف برای صلح

۲۳ مهرماه ۱۳۸۱
۵- ابعاد سیاسی جهانی شدن و جهان اسلام مجموعه مقالات جهان‌شمولی‌اسلام وجهانی سازی،

جلد اول، تهران،مجمع تقریب مذاهب اسلامی

اردیبهشت ۱۳۸۲ ، ص۱۳۹-۱۶۵
۶-پیش بینی در علوم سیاست با مقایسه علوم دقیقه

و علوم انسانی

سخن سمت شماره ۹ ، بهار ۱۳۸۲
۷- مفهوم غایت در اندیشه سیاسی غرب و اسلام مجله پژوهش حقوق و سیاست شماره ۶، بهار و تابستان ۱۳۸۱
۸-نظریه پخش و بازتاب انقلاب اسلامی مجله پژوهش حقوق و سیاست شماره ۸، بهار و تابستان ۱۳۸۲
۹-مردم سالاری دینی در ایران ؛ بیم ها و امیدها مجموعه مقالات همایش‎‌بین المللی

مردم سالاری  دینی، دانشگاه علامه طباطبائی

 

دی ماه ۱۳۸۷۲

۱۰-رفتار سیاسی آیت ا.. مدرس از منظرامام خمینی مجله علوم سیاسی،مؤسسه‌آموزش‌عالی‌باقر العلوم(ع) سال ۶ ، شماره ۲۴، زمستان ۱۳۸۲
۱۱-عرفان و سیاست از دیدگاه امام سجاد(ع) ارائه‌درکنگره‌سراسری‌صحیفیه‌سجادیه دانشگاه شیراز ،۱۸/۱۲/۱۳۸۲
۱۲-چهارچوبی برای مفهوم بازتاب انقلاب اسلامی ایران ارائه در کنفرانس بین المللی انقلاب اسلامی و

چشم انداز آینده، سازمان فرهنگ و ارتباطات

۲۸       اردیبهشت ماه ۱۳۸۳
۱۳-ده فرضیه در رفتارشناسی زنان ازدیدگاه امام خمینی

 

ارائه همایش نقش زنان در اندیشه امام خمینی

دفتر مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبائی

۱۲/۳/۱۳۸۳
۱۴-نظریۀ وحدت آفرینی دشمن مشترک ‌وکشورهای

مسلمان نشین

مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس بین المللی

وحدت اسلامی

۱۷     اردیبهشت ماه ۱۳۸۳
۱۵-جهانی شدن ، هویت و فقه سیاسی مجله پژوهش حقوق و سیاست،دانشگاه علامه

طباطبائی

شماره ۱۰ ، ۱۳۸۳
۱۶- مسأله فلسطین دراندیشه سیاسی اسلام معاصر

و روش جستاری اسپریگنز

مجله پژوهش حقوق و سیاست،دانشگاه علامه

طباطبائی

شماره ۱۲، ۱۳۸۳ ، پاییز وزمستان
۱۷-رابطه عرفان و سیاست در صحیفه سجادیه مجله اندیشه دینی، دانشگاه شیراز

(درجه علمی- پژوهشی)

شماره ۱۲ ، پاییز۱۳۸۳
۱۸- روان شناسی سیاسی مظفرالدین شاه مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی

(درجه علمی- ترویجی)

دردوشماره۲۰۴-۲۰۳(مرداد-شهریور)

و ۲۰۶-۲۰۵ (مهر وآبان) سال ۱۳۸۳

۱۹-قواعد نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی مجموعه مقالات، دفتر سوم دفتر سوم، زمستان ۱۳۸۳
۲۰-فقه سیاسی رؤیت هلال مجله تحقیقات اسلامی(درجه‌علمی- ترویجی) زمستان ۱۳۸۵
۲۱- دولت سازی پیامبر (ص)و بازتاب معاصر آن همایش‌پیامبراعظم(ص)وانسان‌معاصر اسفند ۱۳۸۶
۲۲- علوم انسانی و تمدن سازی در ایران ؛ رهیافتی

میان رشته ای

همایش ملی، انقلاب اسلامی و

تمدن سازی

تهران- دانشگاه امام صادق

علیه السلام دی ماه ۱۳۸۷

۲۳-امر به معروف و نهی ازمنکر به مثابه یک رفتارسیاسی چاپ در مجموعه مقالات همایش  امر به

معروف‎ و نهی ازمنکر

تهران، دانشگاه بین المذهب

اسلامی ، ۲۶/۱۱/۱۳۸۷

۲۴-  ناموزونی توسعه در علوم انسانی و علوم طبیعی

‌دانشگاهها

همایش دانشگاه  کارآمد درچشم انداز  بیست

سالۀ کشور

تهران، مجمع صنفی اعضای

هیأت علمی دانشگاهها،

۲۵/۱۱/۸۷ دانشگاه تربیت مدرس

۲۵- تاریخچه، چیستی و فلسفۀ پیدایی علوم میان‌رشته‌ای مجله مطالعات میان رشته ای(علمی- پژوهشی) شماره ۱ ، ۱۳۸۷
۲۶-آسیب شناسی مطالعات میان رشته ای درایران مجله دانشگاه اسلامی (مطالعات‌معرفتی)

(علمی- پژوهشی)

شماره ۵۱، تابستان ۱۳۹۱
۲۷-اندیشه سیاسی فارابی و روش جستاری اسپریگنز

(ابراهیم بزرگر، حبیب اله عباس تبار)

مجله پژوهش حقوق و سیاست،ویژه نامه

سیاست و روابط بین‎الملل (علمی – ترویجی)

شماره ۲۱ ،‌زمستان ۱۳۸۵
۲۸-سیدجمال شناسی، شخصیت شناسی، اندیشه‌سیاسی همایش بین‎المللی یکصدمین سالگرد

حیات سید جمال الدین اسدآبادی

دانشگاه بین المللی امام خمینی،

قزوین ۲۱ و ۲۲ آبان ماه ۱۳۸۷

۲۹- پیش بینی تأثیرات انقلاب اسلامی بر خاورمیانه دانش سیاسی (علمی-پژوهشی) شمارۀ ۹ ، زمستان ۱۳۸۸
۳۰- عوامل مؤثر بر تأثیرات فراملی انقلاب اسلامی فصلنامه علوم اجتماعی (علمی-پژوهشی) شماره ۴۳ ، زمستان ۱۳۸۷
۳۱-نظریه آدلرو روانشناسی سیاسی آقا محمدخان‌ قاجار پژوهشنامه علوم سیاسی،(علمی-پژوهشی) شماره ۱۳، زمستان ۱۳۸۷
۳۲-چهارچوب مفهومی فهم تحولات سیاسی مصر پژوهش حقوق و سیاست(علمی- ترویجی) شماره ۲۲ ، بهار ۱۳۸۶
۳۳-هویت قبیله ای به مثابه واقعیت در نهج البلاغه مطالعات ملی، (علمی –پژوهشی) زمستان ۱۳۸۸
۳۴-ساختار فهم اندیشه سیاسی در اسلام  دانش سیاسی ( علمی- پژوهشی) شماره ۱۲، زمستان ۱۳۸۹
۳۵- رهیافت بومی سازی علوم انسانی مجله روش‌شناسی‌علوم انسانی(علمی-پژوهشی) شماره ۶۳ ، ۱۳۸۹
۳۶-کاربرد رهیافت بومی سازی در کتب درسی علوم

انسانی و سیاسی

مجله عیار ( سمت) شماره ۲۲، تابستان ۱۳۸۸
۳۷-گزاره‌های دینی وبومی‎سازی مبنایی علوم انسانی

و سیاسی

مجله ‌پژوهش ‌حقوق ‌و سیاست ‌دانشگاه علامه

طباطبایی( علمی- ترویجی)

شماره ۲۹ ، پاییز ۱۳۸۹
۳۸-روانشناسی سیاسی آیت الله بروجردی

(ابراهیم برزگر، حمید ابهجی)

اندیشه تقریب شماره ۲۴، پاییز ۱۳۸۹
۳۹-واکاوی مفهوم انحطاط در اندیشه سیاسی ابن

خلدون(مرتضی شیرودی، ابراهیم برزگر)

دانشگاه اسلامی( علمی- پژوهشی) شماره ۴۵، بهار۱۳۸۹
۴۰-نظریه هورنای و روانشناسی سیاسی ناصرالدین

شاه:از کودکی تا عزل نوری

پژوهشنامه علوم سیاسی( علمی- پژوهشی) شمارۀ ۲۱، زمستان ۱۳۸۹
۴۱-علوم سیاسی: پروژه ای میان رشته ای(ابراهیم

برزگر ، سرپرست سادات)

مجله مطالعات میان رشته ای

( علمی- پژوهشی)

شمارۀ ۹ ، زمستان ۱۳۸۹
۴۲-روانشناسی سیاسی آقا محمدخان:تأثیر دوره کودکی

و نوجوانی

مجله«سیاست و اندیشه»، دانشگاه پیامنور،

استان تهران

شمارۀ ۴، زمستان ۱۳۸۹
۴۳-جنگ‌نرم ، بازیهای های رایانه ای اسلام ستیز و

پدافند غیرعامل (برزگر، علی زاده)

مجلۀ «قدرت نرم»( علمی- پژوهشی) شمارۀ ۱ ، ۱۳۹۰
۴۴- استعاره صراط مستقیم و سکولاریسم در اندیشه

سیاسی سید قطب

پژوهش های سیاست اسلامی

 

شمارۀ ۲، تابستان ۱۳۹۲
۴۵- تبیین تئوریک تأثیرات انقلاب اسلامی بر بافت

اجتماعی ترکیه(برزگر، نوروزی)

مجله رهیافت انقلاب اسلامی (علمی – ترویجی) شمارۀ ۱۷، زمستان۱۳۹۰
۴۶- بازتاب انقلاب اسلامی بر اروپای غربی (الهه خانی

آرایی، ابراهیم برزگر

مطالعات انقلاب اسلامی( علمی-پژوهشی) شمارۀ ۲۶، پاییز ۱۳۹۰
۴۷- استعاره صراط در اندیشه های سیاسی ابن تیمیه پژوهش های راهبردی سیاست شمارۀ ۳۳، زمستان ۱۳۹۱
۴۸- جستاری در فهم تفارق و تشابه ابرمرد نیچه

و انسان کامل اقبال لاهوری(برزگر، سلگی)

فصلنامه سیاست دانشگاه تهران( علمی-پژوهشی) پاییز ۱۳۹۱ (دوره ۴۲ ،شماره ۳)
۴۹- آزادی در الگوی سه گانه اسلام مجموعه مقالات آزادی نشست راهبردی

(نشست سوم )

۱۳۹۱،دبیرخانه‌نشست‌اندیشه‌های

راهبردی

۵۰- بیداری اسلامی و رهیافت پوزیتیویستی بیداری اسلامی شماره ۲ ۱۳۹۱ ، شمارۀ ۲۰
۵۱-تأثیر رابطه ساختار کارگزار بر دو قطبی شدن

جامعه‌درانقلاب‌اسلامی(ابراهیم برزگر،سمیه حمیدی)

پژوهشنامه انقلاب اسلامی دانشگاه بوعلی

سینا (علمی-پژوهشی)

پاییز ۱۳۹۱، شمارۀ ۹
۵۲- نظریه پخش و بازتاب انقلاب اسلامی ایران

بر عربستان سعودی

فصلنامه‌مطالعات‌انقلاب‌اسلامی(علمی-پژوهشی)

سیدمحمدصادق حسینی، ابراهیم بزگر

تابستان ۱۳۹۲، شمارۀ ۳۳
۵۳-الگوی ثبات و بی ثباتی سیاسی ایران در کلام

رهبری (برزگر، پوریان)

فصلنامه امنیت پژوهشی

(علمی-پژوهشی)

زمستان ۱۳۹۱، شمارۀ ۴۰
۵۴- صراط بیداری اسلامی در اندیشه سیدقطب فصلنامه بیداری اسلامی تابستان ۱۳۹۱، شمارۀ ۳
۵۵-مجرای فهم تکفیری ها: مشابهت های تکفیری ها

و خوارج

پژوهشهای راهبردی سیاست، شمارۀ ۷

(علمی- پژوهشی)

زمستان ۱۳۹۲
۵۶-دولت و استعمار امانت در مردم سالاری دینی فصلنامه مطالعه راهبردی ، شمارۀ۶۴

(علمی- پژوهشی)

تابستان ۱۳۹۳، صفحات ۷-۳۴
۵۷-سیره سیاسی امام رضا(ع) در قبال مامون فصلنامه فرهنگ رضوی (علمی- پژوهشی) پاییز ۱۳۹۳، صص۲-۳۳
۵۸-تحلیل متاتئوریک ریشه های مشروعیت حکومت

اسلامی در اندیشه سیاسی آیت الله مصباح یزدی،

ابراهیم برزگر، اکبرتقوی شواذی، فریبرز محرم‌خانی

مجلۀ پژوهش های سیاست اسلامی ، شماره ۶

(علمی- پژوهشی )

پاییز و زمستان ۱۳۹۳ ،

صص ۱۱-۳۳

۵۹-نقد نظریه توهم توطئه و کاربرد آن در تحلیل پدیده ها فصلنامه امنیت پژوهشی (علمی- پژوهشی) شمارۀ ۴ ، زمستان ۱۳۹۳
۶۰-نگاهی به تأثیرات انقلاب اسلامی بر ترکیه بااستفاده از

نظریه پخش (علی شریفی، ابراهیم برزگر)

فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی

(علمی- پژوهشی)

شمارۀ ۹ ، تابستان ۱۳۹۳
۶۱- الگوی پرورش و گزینش نخبگان سیاسی در جمهوری

اسلامی ( محمد مهدی انصاری، ابراهیم برزگر)

پژوهشگاه انقلاب اسلامی

(علمی- پژوهشی)

شماره ۱۳، زمستان ۱۳۹۳
۶۲-روان شناسی سیاسی شاه سلطان حسین و فروپاشی

صفویه

فصلنامه آفاق و امنیت

(علمی- پژوهشی)

شمارۀ ۲۷، ۱۳۹۴
۶۳- نقش معنویت گرایی دینی بر سبک زندگی در انقلاب

اسلامی

فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، ابراهیم برزگر ،

مسعو د کریمی بیرانوند(علمی- پژوهشی)

پاییر ۱۳۹۴ ، شاره۲۲

۶۴- Political Psychology of Dr. Mohammad Moaddeq with an emphasis on Horney Theory ,  Medwell Journals, The Social  Sciences ,2016,Mehdi  Rezaei Beyestani , Ebrahim barzegar
۶۵-Politival Psychology Reflection of Ayatollah Kashani in Iran’s oil nationalization Movement , Medwell Jounarl, 2016
۶۶- چارچوب بندی جنبش های اجتماعی- اسلامی

( ابراهیم برزگر، احمد عزیزخانی)

دو فصلنامه سیاست اسلامی

پژوهشگاه امام صادق(ع)

زمستان ۱۳۹۴ ،
۶۷- معظله پدیده حاجب در رابطه مردم و نخبگان

سیاسی ایران

همایش ملی دولت – ملت

در دانشگاه علامه طباطبایی

ارائه در ۱۳/۱/۱۳۹۵
۶۸- ضرورت و الزامات و تأثیرات گفتگوهای فرهنگی

ایران و جهان عرب

همایش العلاقات الثقافیه العربیه الایرانیه

 

تونس، جامعه منوبه، چهارشنبه

۲۳/۱۰/۱۳۹۴ یا ۱۳ژانویه ۲۰۱۶

۶۹- بومی سازی علوم انسانی و اجتماعی، برداشت‌ها،

سطوح و سازوکارها

مجموعه مقالات همایش بومی سازی علوم انسانی

در ایران در دانشگاه علامه طباطبایی

چاپ دانشگاه علامه، ۱۳۹۴

صص۱۲۷-۱۱۱

۷۰- داوری در گزاره های معطوف به علوم انسانی همایش علوم انسانی قران بنیان

در دانشگاه علامه طباطبایی

چاپ چکیده مقاله ، ۲۷/۲/۱۳۹۴
۷۱- راهبردهای عملیاتی بومی سازی کتاب درسی…

ابراهیم برزگر، صیاد حسین زاده

همایش بومی سازی کتاب درسی

در دانشگاه علامه طباطبایی

۳/خرداد/۱۳۹۴ ارائه مقاله

و چاپ چکیده

۷۲-همزیستی مسالمت آمیز در گفتار سیاسی امام خمینی چاپ در مجموعه مقالات،

محل برگزاری :کتابخانه ملی

۱۲/۳/۱۳۹۵
۷۳-نقش ولایت و رهبری در ثبات سیاسی جمهوری

اسلامی ایران ، احمد شفیعی، ابراهیم برزگر، علی مرادزاده

مجله آفاق  امنیت سال ۹ ، شماره ۳۰، ۱۳۹۵
۷۴- ابن رشد و دانش سیاسی

احمد بیگلری، ابراهیم برزگر

فصلنامه سیاست متعالیه شماره ۱۱، سال سوم ،

زمستان۱۳۹۴

۷۵- بررسی عقلانیت سیاستگذاری عمومی در ایران:

مطالعه موردی قانون هدفمند کردن یارانه ها،

ابراهیم برزگر ، صیاد حسینی زاده

فصلنامه سیاستگزاری عمومی (دانشگاه تهران) شماره ۱، بهار ۱۳۹۵

(ص ۴۱-۶۰)

۷۶- شاخص های مطلوب سبک زندگی کارگزاران نظام

مردم سالاری دینی

فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست

دانشگاه علامه طباطبایی

شماره ۱۶، بهار ۱۳۹۵

(ص۹-۳۹)

۷۷- فرهنگ سیاسی در جمهوری اسلامی: مطالعه موردی

هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران

جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام

دانشگاه شاهد

۷۸- معرفی و نقدکتاب «فلسفه سیاسی آیت الله خامنه‌ای،

محسن مهاجرنیا، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

اسلامی، ۱۳۹۳

پژوهش های راهبردی سیاست شماره ۱۵

زمستان ۱۳۹۴

۷۹- معرفی و نقد کتاب فقه و سیاست در ایران معاصر،

تحول حکومت داری و فقه حکومت اسلامی،

داود فیرحی، نشر نی، ۱۳۹۳

فصلنامه دولت پژوهی شماره ۵

بهار ۱۳۹۵

۸۰- الگوی مطلوب سیاستگذاری مدارا در جمهوری اسلامی ایران    فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، ابراهیم برزگر ،

مصطفی بیات(علمی- پژوهشی)

     تابستان ۹۵- شماره ۳۵
۸۱- حاکمیت و سیاست داخلی در سیره امیرالمونین علی علیه السلام(نمونه موردی تساهل و مدارا)    فصلنامه تاریخ، ابراهیم برزگر، مصطفی بیات(علمی پژوهشی)      تابستان ۹۵ – شماره ۴۰
۸۲- ابعاد سیاسی جهانی شدن جهانشمولی اسلام و جهانی سازی ۱۳۸۱ – فصل دوم
Vol. 9/ No. 19/ Spring & Summer 2021 Islamic Politics Research

۸۳-The Political Behavior of the Maghafines in the Qur’an Based on the Views of
Contemporary Commentators Emphasizing on Interpretations
(Almazan, Nemouneh, Partovi az Quran And Tasnim)

 

 

 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ebrahimb/domains/ebrahimbarzegar.ir/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399